Statut

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Klub Motocyklowy „THREE F”, w dalszych postanowieniach Statutu zwany Klubem, jest grupą miłośników jazdy motocyklowej i motocykli.

§ . Klub nie posiada siedziby; terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, związany jest z powiatem mikołowskim. Dla realizacji celów może działać tam, gdzie to będzie konieczne.
§ . Klub może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ . Klub został utworzony na czas nieograniczony.

Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ . Celem Klubu jest:
a) promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie,
b) upowszechnianie turystyki motocyklowej, rozwój sportu motorowego,
c) propagowanie kultury w ruchu drogowym,
d) podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego,
g) podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,
h) szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

§ . Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań motocyklistów,
b) organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-sportowym,
c) udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
d) współpracę z innymi organizacjami motocyklistów,

Rozdział III. CZłONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ . Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Klub.
§ . Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu, na zasadach kandydata;
§ . Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,

§ . Do Klubu mogą przynależeć osoby bliskie Klubowi, nie jeżdżące, ale biorące czynny udział w życiu klubu (wspólne spotkania, wyjazdy, organizowanie imprez kulturalnych i przedsięwzięć).
§ . Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:
a) jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych Klubu,
b) złoży deklarację o przystąpieniu do Klubu i realizacji jego celów statutowych,
c) zostanie przyjęta w poczet członków Klubu po zasięgnięciu opinii członków Klubu.

§ . Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna, która:
a) deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Klubu bądź realizacji celów Klubu,
b) otrzyma status członka wspierającego Klubu, nadany po zasięgnięciu opinii członków Klubu.
§ . Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu. Status członka honorowego Klubu jest nadawany przez Członków Klubu.

§ . Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
c) udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub,
d) korzystania z dorobku, wszelkich form działalności Klubu,
§ . Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
b) przestrzegania Statutu,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
d) dbania o dobre imię Klubu.
§ . Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym.

§ . Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków na rzecz Klubu oraz przestrzegania Statutu, dbania o dobre imię Klubu.

§ . Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną – członka wspierającego,
b) utraty praw publicznych,
c) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu,
d) wykluczenia po zasięgnięciu opinii członków Klubu, w razie nieusprawiedliwionego notorycznego nieuczestniczenia w pracach Klubu, nieprzestrzegania Statutu i naruszania praw i bezpieczeństwa.
§ . Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.

Rozdział IV. WŁADZE KLUBU.

§ . Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd,
§ . Wybór zarządu odbywa się w głosowaniu ustalonym przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.
§ . Walne Zebranie Członków Klubu może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z jego inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

§ . Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ . Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) ustalanie budżetu Klubu,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
e) nakładanie na poszczególnych członków Klubu konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Klubu.
Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE.


§ . W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.