Regulamin

 

Regulamin Grupy

 

 

§ . Grupa Motocyklowa „THREEF” jest grupą miłośników motocykli każdej marki i typu. Działa ponad jakimikolwiek podziałami. Hasłem naczelnym grupy jest: „friend – fun – freedom”; logo stanowi zarys sylwetki motocyklisty na motorze, z południkami u dołu, z wpisanymi w motocykl cyfrą „3” i literą „ f”

Grupę założycielską stanowią uczniowie – kursanci ś. p. instruktora jazdy motocyklowej Grzegorza Frelicha oraz ich przyjaciele i sympatycy.

Członkami czynnymi mogą być osoby powyżej 18. roku życia.
Do grupy mogą przynależeć osoby bliskie Grupie, nie kierujące motocyklem, ale biorące czynny udział w życiu Grupy (wspólne spotkania, wyjazdy, organizowanie imprez kulturalnych i przedsięwzięć). Inne osoby mogą być jedynie członkami wspierającymi Grupę (deklarują pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach) lub członkami honorowymi (wnoszą wkład w działalność i rozwój wizerunku Grupy).

§ . Grupa nie ma swojej siedziby

§ . Odpowiedzialnymi za grupę, kontakt z innymi klubami i podmiotami oraz prasą lub mediami jest:
Prezydent – Aleksandra Hanus

§ . Grupa nie ma wyznaczonego terenu działań, ale związana emocjonalnie jest z powiatem mikołowskim. Dla realizacji celów może działać tam, gdzie to będzie konieczne.

§ . Uczestnicy grupy mogą przystępować do innych grup o podobnym charakterze – o ile nie będzie to wpływało negatywnie na wizerunek Grupy. Jeśli zaistniałaby taka konieczność, kolegium Grupy może poprosić członka grupy o wystąpienie z Grupy. Ostateczny głos w tej sprawie ma Zarząd.

§ . Każdy uczestnik Grupy powinien być czynnie zaangażowany w realizację celów Grupy. Czuć się współodpowiedzialny za Grupę i podejmowane przez nią działania. Przekazywać członkom aktualne informacje, bieżące sprawy – jeśli będzie taka konieczność. Dbać o zacieśnianie więzów i wykorzystywać do tego celu nadarzające się okazje.

§ . Członkiem Grupy może zostać ten, który:
Zgłosi swoją chęć przynależności do Grupy i silnie ją umotywuje oraz wypełni deklarację wstąpienia do Grupy
Zostanie zaakceptowany przez członków Grupy
Złoży przed Grupą ustną deklarację o przestrzeganiu zasad w Grupie panujących

Cele i działania

Celem grupy „THREEF” jest:
• promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu
• upowszechnianie turystyki motocyklowej
• propagowanie kultury w ruchu drogowym, w tym bezpiecznej i zgodnej z przepisami ruchu drogowego jazdy
• popularyzowanie wiedzy o motoryzacji
• podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów, jako uczestników ruchu drogowego, podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
• propagowanie postawy wzajemnego szacunku i przyjaźni w różnych życiowych momentach

poprzez:
• organizowanie wspólnych spotkań i wyjazdów
• organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-sportowym, udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
• współpracę z innymi organizacjami motocyklistów
• udzielanie pomocy drugiemu w każdej wymagającej tego sytuacji

Członek Grupy ma prawo do:
• czynnego i uczestniczenia we wszystkich działaniach Grupy
• prezentowania Grupy na spotkaniach z innymi Klubami, jeśli występował będzie w imieniu Klubu za zgodą Zarządu
• zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem innych członków w sposób kulturalny i jawny dla zainteresowanego
• udziału w spotkaniach i imprezach
• korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Grupy (propagowania nazwy, logo grupy) noszenia jej barw
• zgłaszania wniosków i pomysłów dotyczących działalności Grupy
• organizacji wszelkich działań wpływających na pozytywny wizerunek grupy po wcześniejszym ustaleniu z Grupą i Zarządem

Członek Grupy ma obowiązek:
• aktywnego uczestniczenia w realizacji celów
• przestrzegania regulaminu
• dbania o dobre imię Grupy i każdego jej uczestnika